Alaska Thunderfuck – It Is What It Is Lyrics

It is what it is, it is what it is
It is what it is, it is what it is
It is what it is, it is what it is
It is what it is, it is what it is
It is what it is, it is what it is
It is what it is, it is what it is
It is what it is, it is what it is
It is what it is, it is what it is
It is what it is, it is what it is
It is what it is, it is what it is
It is what it is, it is what it is
It is what it is, it is what it is
It is what it is, it is what it is
It is what it is, it is what it is
It is what it is, it is what it is
It is what it is, it is what it is

It is what it is, it is what it is
(Bum, bum, bum, bum bum bum)
It is what it is, it is what it is
(Bum, bum, bum, bum, bum)
It is what it is, it is what it is
(Bum, bum, bum, bum bum bum)
It is what it is, it is what it is
(Bum, bum, bum, bum, bum)
It is what it is, it is what it is
(Bum, bum, bum, bum bum bum)
It is what it is, it is what it is
(Bum, bum, bum, bum, bum)
It is what it is, it is what it is
(Bum, bum, bum, bum bum bum)
It is what it is, it is what it is
(Bum, bum, bum, bum, bum)

It is what it is, it is what it is
(Bum, bum, bum, bum bum bum)
(Do, do, do, do, do, do, do)
(It is what it is, it is what it is)
It is what it is, it is what it is
(Bum, bum, bum, bum, bum)
(Do, do, do, do, do, do, do)
(It is what it is, it is what it is)
It is what it is, it is what it is
(Bum, bum, bum, bum bum bum)
(Do, do, do, do, do, do, do)
(It is what it is, it is what it is)
It is what it is, it is what it is
(Bum, bum, bum, bum, bum)
(Do, do, do, do, do, do, do)
(It is what it is, it is what it is)

It is what it is, it is what it is
(Bum, bum, bum, bum bum bum)
(Do, do, do, do, do, do, do)
(It is what it is, it is what it is)
It is what it is!
It is what it is, it is what it is
(Bum, bum, bum, bum, bum)
(Do, do, do, do, do, do, do)
(It is what it is, it is what it is)
It is what it is! It is what, it is what, it is what it is!
It is what it is, it is what it is
(Bum, bum, bum, bum bum bum)
(Do, do, do, do, do, do, do)
(It is what it is, it is what it is)
It is what it is!
It is what it is, it is what it is
(Bum, bum, bum, bum, bum)
(Do, do, do, do, do, do, do)
(It is what it is, it is what it is)
It is what, it is what, it is what it is!

It is what it is, it is what it is
(Bum, bum, bum, bum bum bum)
(It is what it is, it is what it is)
It is what it is, it is what it is
(Bum, bum, bum, bum, bum)
(It is what it is, it is what it is)
It is what it is, it is what it is
(Bum, bum, bum, bum bum bum)
(It is what it is, it is what it is)
It is what it is, it is what it is
(Bum, bum, bum, bum, bum)
(It is what it is, it is what it is)

It is what it is, it is what it is
It is what it is, it is what it is
It is what it is, it is what it is
It is what it is, it is what it is
It is what it is